News

News

We regularly receive questions from real estate agents regarding their obligation to report unusual transactions as they are often affiliated with a real estate company ‘brand name’. Therefore, to support reporting entities, particularly real estate agents, in determining whether they are required to report an unusual transaction report, please find a document providing guidance on

Regulation (EU) 2022 1230

AMENDMENT TO THE NATIONAL SANCTION LIST Having regard for, in particular, Article 2 (3) of Council Regulation 2580/2001 of 27 December 2001 regarding the implementation of restrictive measures against persons, groups, and entities with the aim of combating terrorism, the Council has reevaluated the established list as adopted in Regulation (EU) 2022/147 of 3 February

Annual Report 2017 – 2020

Due to various circumstances, the FIU was not able to publish its annual reports over the de period 2017 – 2020. Therefore, a bundle form is chosen to report over the afore-mentioned period to make up for this backlog. We thank the Minister of Finance who bears the parliamentary responsibility for the FIU, the former

Screening of EU sanction lists in relation to the situation in Ukraine

The invasion by the Russian Federation of Ukraine has prompted the European Union (EU) to implement a broad range of restrictive measures that target, amongst others, the financial sector, defense, airspace, energy, and the transport sector. Furthermore, due to the recent participation of Belarus with the Russian Federation in the aggression against Ukraine, the EU

AMENDMENT TO THE NATIONAL SANCTION LIST

Having regard for, in particular, Article 2 (3) of Council Regulation 2580/2001 of 27 December 2001 regarding the implementation of restrictive measures against persons, groups, and entities with the aim of combating terrorism, the Council has reevaluated the established list as adopted in Regulation (EU) 2021/1188 of 19 July 2021. The Council has concluded that

Dig deeper – Outsmarting the proliferation financer

Service providers can contribute to the countering of the financing of proliferation of weapons of mass destruction in several ways, one of which is by conducting a sound screening of the sanction lists. These sanction lists pertain to North Korea and Iran in particular. When conducting a screening, it is important to keep in mind

FATF Public Statements: Situation in Afghanistan & Financing of ISIL, Al Qaeda and Affiliates – October 2021

FATF Public Statements: Situation in Afghanistan & Financing of ISIL, Al Qaeda and Affiliates – October 2021 During the most recent FATF Plenary meeting, discussions were held and statements were subsequently issued regarding the situation in Afghanistan as well as the risks associated with the financing of ISIL, Al Qaeda and Affiliates. All service providers

FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – October 2021

FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – October 2021 Periodically, the FATF publishes a list of countries that have significant strategic deficiencies in their national AML/CFT/CPF regimes. For the countries that are considered to be of high risk, all jurisdictions should apply enhanced due diligence or, in the most serious cases, apply

FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – October 2021

FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – October 2021 Periodically, the FATF publishes a list of countries of which strategical AML/CFT/CPF shortcomings have been identified. Whenever the FATF places a jurisdiction under increased monitoring, it means that the country has committed itself to mitigate the identified shortcomings within a certain timeframe. Within this timeframe, the country

DESIGNATION OF SANCTION LISTS

The FIU can publish designations pursuant to article 2, paragraph 1, section b of the Regulation Indicators Unusual Transactions. These designations pertain to the European Union (EU) and United Nations Security Council (UNSCR) sanction lists as well as sanction lists that have been imposed by the EU or the UNSCR and were subsequently implemented through

GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

De Raad van de Europese Unie heeft ter uitvoering van artikel 2, derde lid van Verordening (EG) nr. 2580/2001 de reeds vastgestelde lijst van 5 februari 2021, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/138, opnieuw geëvalueerd. De Raad heeft besloten dat de lijst geactualiseerd en ingetrokken moet worden. Dit besluit is neergelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1188 van 19

FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2021

FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2021 De FATF publiceert periodiek een lijst van landen waarbij strategische tekortkomingen zijn geïdentificeerd in hun AML/CFT systeem. Wanneer de FATF een jurisdictie onder verhoogde monitoring plaatst, betekent dit dat het land zich heeft gecommitteerd om de geïdentificeerde tekortkomingen binnen een vastgestelde termijn aan te pakken. In deze

FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2021

FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2021 De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van deze landen roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen, het

Invoering Sanctiebesluit chemische wapens (AB 2021 no. 31)

Op 19 februari 2021 is het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, het Sanctiebesluit chemische wapens, van 10 februari 2021 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De regering heeft besloten om in het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, en ter bescherming van

GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

De Raad van de Europese Unie heeft ter uitvoering van artikel 2, derde lid van Verordening (EG) nr. 2580/2001 de reeds vastgestelde lijst van 30 juli 2020, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128, opnieuw geëvalueerd en ingetrokken. De Raad heeft besloten dat de personen, groepen en entiteiten die al op de lijst geplaatst waren, onderworpen dienen te blijven

Invoering Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen (AB 2021 no. 30)

Op 19 februari 2021 is het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen, van 11 februari 2021 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De regering heeft besloten om in het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, en ter bescherming van de

FATF Public Statement: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – February 2021

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van deze landen roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel 11 LWTF dienen dienstverleners

FATF Public Statement: Jurisdictions under Increased Monitoring – February 2021

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen waarbij strategische tekortkomingen zijn geïdentificeerd in hun AML/CFT systeem. Wanneer de FATF een jurisdictie onder verhoogde monitoring plaatst, betekent dit dat het land zich heeft gecommitteerd om de geïdentificeerde tekortkomingen binnen een vastgestelde termijn aan te pakken. In deze periode zal het land onderhevig zijn aan een

GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

Op 13 januari 2020 heeft de Raad van de Europese Unie, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/19 vastgesteld, waarmee de bijlage van de Verordening (EG) 2580/2001 is gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er een nieuwe lijst is gepubliceerd van personen, rechtspersonen en entiteiten ten aanzien van wie er specifieke beperkende maatregelen zijn getroffen met het oog op

Waarschuwing voor ‘romance scams’.

Het is het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties opgevallen dat nog steeds personen, meestal senioren, vanuit Aruba geldtransacties verrichten naar individuen in het buitenland, waarbij ze mogelijk in de veronderstelling zijn dat ze een echte (romantische) relatie hebben met die persoon in het buitenland. Vaak vindt deze ontmoeting plaats via social-media. Dit is een vorm van oplichting

Waakzaamheid voor COVID-19-gerelateerde financiële criminaliteitsrisico’s

Dit nieuwsbericht werd samengesteld met informatie die verkregen is van internationale stakeholders van het Meldpunt, zoals de FATF, Europol, Interpol en de Egmont Group. Doel hiervan is om onze samenleving, onze burgers en bedrijven te waarschuwen voor mogelijke criminele handelingen, zoals oplichterij en handelingen uit hoofde van voorkennis met betrekking tot de COVID-19-crisis. Onlangs kreeg

Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes (AB 2019 no. 47)

Op 6 september 2019 werd het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 3 september 2019 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De overweging hiertoe, is het belang van het buitenlandse beleid van het Koninkrijk alsmede het belang van de internationale rechtsorde. Hiertoe is het wenselijk dat

MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN!

MOGELIJKHEID WITWASPRAKTIJKEN BIJ OVERGANG NIEUWE FLORIN-BANKBILJETTEN! De nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie zijn inmiddels in omloop. Tot 11 augustus 2019 is er gelijktijdige circulatie van de 2003-serie en de nieuwe florin-bankbiljetten uit de 2019-serie. Vanaf 12 augustus 2019 worden de 2003-serie florin-bankbiljetten uit de omloop gehaald en zijn niet langer een wettig betaalmiddel. In de

Aanpassing van de Nationale Sanctielijst

Op 8 januari 2019 heeft de Raad van de Europese Unie, met de invoering van Verordening (EU) nr. 2580/2001 de EU Verordening 2019/24 aangepast. De aanpassing bestaat uit toevoeging van namen van personen, groepen en entiteiten op de aangehechte lijst. De personen, groepen en entiteiten, genoemd op de lijst, zijn onderworpen aan beperkende maatregelen. Middels

Voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens

Hierbij informeert het Meldpunt u over de inwerkingtreding van het voorschrift uploaden objecten onder transactiegegevens. Middels dit voorschrift dienen alle dienstverleners de documenten die betrekking hebben op objecten te uploaden onder de transactiegegevens van een melding. Het document moet tevens voorzien worden van een documentnaam die specifiek verwijst naar de naam van het object. Het

Herziene Handleiding indicatoren

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties heeft de Handleiding indicatoren aangepast. Deze aanpassingen beogen de toepassing van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties te verduidelijken en te vergemakkelijken. De Handleiding indicatoren is aangescherpt ten aanzien van de volgende onderdelen: 1) In het kader van zijn dienstverlening, en; 2) Een

FATF – AML/CFT-system

Alert De FATF (Financial Action Task Force) heeft de lijsten met landen, die een ontoereikend AML/CFT-systeem hebben, aangepast op 19 oktober 2018. Deze lijsten kunt u raadplegen via de hieronder aangegeven links. Het Meldpunt adviseert u om deze lijsten in acht te nemen en om de nodige maatregelen te treffen om witwas- en terrorismefinanciering adequaat

Dutch Caribbean Gaming & AML Seminar Regulation Forum: Aruba 2018

Wellicht zal onderhavig seminar interessant zijn voor u of uw collega’s. To register is very straightforward, simply follow this link: http://www.govrisk.org/DCGRF2018 click Register and follow the steps to the end.   Download brochure: Dutch Caribbean Gaming & AML Seminar Regulation Forum Aruba 2018

Vacature MOT

Ten behoeve van het Meldpunt zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende functies: Hoofd MOT Data Verwerker en Management Ondersteuner Voor nadere informatie gaat u naar: Vacatures

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Graag informeer ik u over de publicatie van het jaarverslag 2016 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Dit is het laatste jaarverslag dat onder mijn verantwoordelijkheid zal verschijnen. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren leiding gegeven aan het Meldpunt. Binnen afzienbare tijd zal ik als Nationaal Coördinator C/FATF aantreden. Vanuit deze nieuwe functie

Voorschrift PEP

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden hebben de meldpunten en toezichthouders gezamenlijk afgesproken accent te leggen op FATF Aanbevelingen 12 en 22. Deze aanbevelingen hebben betrekking op politieke prominenten personen (PEP) (artikel 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) en de aan hen geassocieerde personen. Om effectief invulling te kunnen geven aan deze

Alert MOT

Graag vraagt het Meldpunt uw aandacht voor de activiteiten van de bedrijven: Questra Holding, Questra World en Atlantic Global Asset Management. Deze bedrijven zijn niet in het bezit van vergunningen om in of vanuit Aruba hun diensten aan te bieden of te verlenen. Het is onduidelijk wat voor soort goederen deze bedrijven produceren of welke

Public statement FATF 23 juni 2017

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel

Public statement CFATF

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van Caribische landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van

Programma Risky Business

Op vrijdag 7 april 2017 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere juridische dienstverleners. U kunt het programma downloaden via deze link: -> Programma Risky Business

Voorlichting Risky Business

Op vrijdag 7 april 2017 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere juridische dienstverleners. De aanpak van witwassen en het financieren van terrorisme is van groot belang voor het voorkomen en bestrijden van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Met het melden van ongebruikelijke transacties draagt u bij aan een

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures

Wijziging Nationale Sanctielijst

Op 12 juli 2016 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 2016/1127 vastgesteld, waarmee de bijlage van de verordening (EU) nr. 2580/2001 is gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er een nieuwe lijst van personen, rechtspersonen en entiteiten ten aanzien van wie er beperkende maatregelen zijn getroffen met het oog op de

Nieuwsbrief FIU-Aruba

Graag informeren wij u middels een digitale nieuwsbrief over enkele actuele onderwerpen en thema’s. Daarnaast bevat deze nieuwsbrief praktische informatie die voor u van belang is. U kunt de nieuwsbrief downloaden via deze link -> Nieuwsbrief  

Public Statement CFATF

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van

Aanwijzing Besluit Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Op 27 mei 2016 heeft de Raad van de Europese Unie, Besluit (GBVB) 2016/849 vastgesteld. Met onderhavig besluit is overgegaan tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB. Tevens heeft de Raad besloten aanvullende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: DVK). Gezien de DVK is overgegaan tot het verrichten van een kernproef en de lancering van

Aanwijzing Verordening (EU) Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Op 27 maart 2007 heeft de Raad van de Europese Unie, Verordening (EG) 329/2007 vastgesteld. In betreffende verordening wordt voorzien in beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (hierna: DVK). Ter uitvoering van bovengenoemde verordening zijn Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/315, 2016/569, 2016/659, en 2016/780 door de Europese Commissie vastgesteld. Gezien het feit dat de

Beperkte bereikbaarheid Meldpunt

Per 1 juli 2016 zal het Meldpunt verhuizen naar een nieuwe locatie. Om deze verhuizing te realiseren, zal het Meldpunt tussen 30 juni 2016 en 4 juli 2016 gesloten zijn voor het publiek. Wij zijn deze dagen eveneens beperkt bereikbaar via telefoon of e-mail. Het digitaal meldportaal blijft wel toegankelijk. Het telefoonnummer van het Meldpunt blijft ongewijzigd. As

Public statement CFATF

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Graag informeren wij u over de publicatie van het jaarverslag 2015 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Wij wensen u veel leesplezier. U kunt het jaarverslag hier downloaden -> Jaarverslag

Foreign Terrorist Fighters

Graag vragen wij uw aandacht voor het document ‘Foreign Terrorist Fighters’. Dit document dient als hulpmiddel om te bepalen of mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme. Indien u als dienstverlener een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken. U kunt

Presentaties congres

Wij willen graag een ieder bedanken die aanwezig is geweest bij het congres ‘Back to the Future’ op 19 november jongstleden. Voor naslagdoeleinden kunt u de presentaties die zijn gegeven op deze dag downloaden via deze link:-> presentaties.

Inschrijving congres gesloten

Hierbij informeren wij u dat de inschrijving voor het congres ‘Back to the Future’ voor 19 november aanstaande gesloten is.  

Sluitdatum inschrijving congres

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor het congres ‘Back to the Future’? U kunt zich nog inschrijven tot uiterlijk woensdag 11 november via het online inschrijfformulier. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden van: het OM, de CBA, Opsporingsdienten, de Rechtbank, DWJZ, de Douane en de Banken. Behoort u niet tot de

Sluitdatum meldformulier

Het Meldpunt neemt vanaf 1 november 2015 geen papieren meldformulieren meer in ontvangst. Alle ongebruikelijke transacties dient u digitaal te melden via het meldportaal. U kunt het voorschrift hierover downloaden via deze link: -> Voorschrift digitaal melden Indien u zich nog niet heeft geregistreerd voor het meldportaal verzoeken wij u dit te doen via deze link (duur 5-10 min):

Programma congres Back to the Future

In de sciencefictionfilm Back to the Future uit 1989 reizen de hoofdrolspelers met een futuristische tijdmachine-auto vooruit naar 21 oktober 2015. Vandaag staat dan ook bekend als ‘Back to the Future dag’. Een toepasselijke dag om u te informeren over het programma van het gelijknamige congres dat op 19 november zal plaatsvinden. U kunt het

Voorschrift digitaal melden

Met ingang van 1 oktober 2015 is het mogelijk voor alle dienstverleners om ongebruikelijke transacties te melden via een online meldportaal (MOTWEB). Om gebruik te maken van het meldportaal dient u zich te registreren. Dit kunt u doen via deze link (duur 5-10 min): -> Registreren Na controle en verwerking van uw gegevens zal uw

The future is now

Heeft u zich al ingeschreven voor het congres “Back to the Future”? Wees er snel bij, het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. U kunt u inschrijven via het online inschrijfformulier. De uitnodiging voor het congres download u hier. Het volledige programma maken wij binnenkort bekend. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden

Inschrijving congres Back to the Future

Inschrijving voor het congres “Back to the Future”, welke plaats zal vinden op donderdag 19 november 2015, is opengesteld via het online inschrijfformulier. U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 15 november. De beoogde doelgroep voor dit congres bestaat uit afgevaardigden van: het OM, de CBA, Opsporingsdienten, de Rechtbank, DWJZ, de Douane en de Banken. Behoort

Congres Back to the Future

Op donderdag 19 november 2015 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een congres met de titel: Back to the Future. Indien u behoort tot de volgende organisaties: OM, CBA, Opsporingsdiensten, Rechtbank, DWJZ, Douane of Banken dan kunt u zich aanmelden voor het congres via het -> inschrijfformulier. Tijdens dit congres blikken wij met u terug naar

MOTWEB

Graag informeren wij u dat met ingang van 1 oktober 2015 het mogelijk is voor alle dienstverleners om ongebruikelijke transacties te melden via een online meldportaal (MOTWEB). Om gebruik te maken van het meldportaal dient u zich te registreren. Dit kunt u doen via deze link (duur 5-10 min): -> Registreren Na controle en verwerking

Rectificatie sanctielijst Oekraïne

Op 29 juli 2015 heeft de Raad van Europa de naam van een persoon gerectificeerd, die genoemd wordt op de bijbehorende lijst van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2014 van de Raad van 21 maart 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 5 juni 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 2015/876 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 vastgesteld. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/869 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 208/2014 gewijzigd. Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere vermogensbestanddelen, die direct

Terrorismefinanciering

Graag vragen wij uw aandacht voor het kennisdocument getiteld ‘Terrorist Financing’. In het document worden diverse risico’s en red flags beschreven die mogelijk kunnen duiden op het financieren van terrorisme. Indien u als dienstverlener een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken.

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Graag informeren wij u over de publicatie van het jaarverslag 2014 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Wij wensen u veel leesplezier. U kunt het jaarverslag hier downloaden -> Jaarverslag

Publicatie Egmont Group

Graag informeren wij u hierbij over een publicatie van de Egmont Group, getiteld “Financial Analysis Cases 2011 – 2013”. De Egmont Group is een internationaal samenwerkingsverband opgericht in 1995 om het uitwisselen van gegevens tussen Financial Intelligence Units (FIU’s) te bevorderen. Daarnaast heeft de Egmont Groep zich tot doel gesteld om informatie over methoden en

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 13 maart 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 gewijzigd door middel van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/427. De wijzigingen betreffen vijftig (50) personen, die eerder op de lijst zijn geplaatst en het schrappen van een naam van een overleden persoon. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is

Public statement FATF 27 februari 2015

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel

Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 9 februari 2015 heeft de Raad van de Europese Unie, uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/240 vastgesteld. Met deze uitvoeringsverordening is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van Europese Unie van oordeel dat de in bijlage 1 bij de verordening 269/2014

Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 28 november 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, uitvoeringsverordening (EU) nr. 1270/2014 vastgesteld. Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 1270/2014 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Met verordening (EU) nr. 1270/2014 is EU verordening nr. 269/2014 gewijzigd. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van

Voorschrift talen

Per 17 november 2014 is een voorschrift uitgegeven dat meldingen van ongebruikelijke transacties en aanvullende gegevens en/of inlichtingen slechts in de Nederlandse of in de Engelse taal aangeleverd dienen te worden. Dit voorschrift is van toepassing voor alle dienstverleners. U kunt het voorschrift hier downloaden -> Link

Vacature MOT

Ten behoeve van het Meldpunt zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende functies: Data Verwerker en Management Ondersteuner Senior Beleids- en Juridisch Adviseur Voor nadere informatie gaat u naar het -> vacature overzicht

Voorlichtingsbijeenkomst levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars

Op 14 november 2014 organiseer het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars. De onderstaande onderwerpen zullen worden besproken: het melden van ongebruikelijke transacties (meldprocedure) casus witwassen red flags Er zal uiteraard gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Behoort u tot de groep levensverzekeraars of assurantiebemiddelaars dan nodigen wij u en 1 van

Public Statement FATF 24 oktober 2014

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme. Op basis van artikel

Sanctiebesluit Sudan en Zuid-Sudan

Op 10 juli 2014 heeft de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen getroffen tegen bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in verband met de ernstige situatie in Sudan (Verordening (EU) nr. 747/2014) en Zuid-Sudan (verordening (EU) nr. 748/2014). Op 25 september 2014 is het Sanctiebesluit Sudan (AB 2014 no. 46) en het Sanctiebesluit Zuid

Ondertekening intentieverklaring

Op 16 oktober 2014 is tijdens het Koninkrijksseminar te Bonaire door de hoofden, c.q. leiding van de meldpunten binnen het Koninkrijk der Nederlanden, een intentieverklaring ondertekend. Deze intentieverklaring onderschrijft het belang om binnen de daartoe gestelde wettelijke grenzen de samenwerking tussen de meldpunten te bestendigen en te verdiepen. Gezamenlijk worden de navolgende doelstellingen onderschreven: Het

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 12 september 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 959/2014 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2014 vastgesteld.Met uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2014 is de lijst behorende bij de EU verordening nr. 269/2014 uitgebreid. Met verordening (EU) nr. 959/2014 is EU verordening nr. 269/2014 gewijzigd. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad

Voorschrift uitstel bevraging

In uitzonderlijke gevallen kan een dienstverlener uitstel verzoeken aan het Hoofd van het Meldpunt voor het beantwoorden van aanvullende vragen naar aanleiding van een melding, ex artikel 27 LWTF.  Dit verzoek dient te voldoen aan specifieke voorwaarden. Het Meldpunt heeft een voorschrift opgesteld waarin de procedure is beschreven voor het indienen van een dergelijk verzoek.

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

Op 17 maart 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat 8 personen en 3 entiteiten moeten

Aanvulling sanctielijst Oekraïne

Op 17 maart 2014 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat 15 personen en 18 entiteiten moeten

Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014)

Aanwijzing lijst Sudan en Zuid-Sudan (ingetrokken per 29 augustus 2014) Het Meldpunt verzoekt uw aandacht voor het volgende. Gelet op de zorgelijke situatie in Sudan en in Zuid-Sudan zijn er op 10 juli 2014 door de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen ingesteld. Eén van de maatregelen is dat alle tegoeden en economische middelen die

Aanvulling Sanctielijst Oekraïne

EU verordening no. 753/2014 Gelet op de ernst van de situatie in Oekraïne heeft de EU besloten om 11 personen toe te voegen aan de lijst van personen, rechtspersonen, groepen en entiteiten  waartegen beperkende maatregels, zijn getroffen (EU no. 269/2014). Op grond van het Landsbesluit Oekraïne, (AB 2014 no. 26) zijn de fondsen en andere

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Graag informeren wij u over de publicatie van het jaarverslag 2013 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.  Wij wensen u veel leesplezier. U kunt het jaarverslag hier downloaden -> www.fiu-aruba.com

MOU met FIU-Bangladesh en MOT-Suriname

Criminelen maken steeds meer gebruik van complexe internationale financiële constructies om door misdaad verkregen vermogen te versluieren. Om deze constructies te detecteren en op te sporen is het van groot belang afstemming te zoeken met internationale partners. Door het uitwisselen van operationele informatie, kennis en ervaring met andere meldpunten is het mogelijk om de activiteiten van

Public statement CFATF

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een organisatie van zevenentwintig landen die hebben ingestemd om de internationale normen voor het bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme te implementeren (aanbevelingen van de FATF). Om het internationale financiële systeem te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme en om een betere naleving van

Aruba removed from regular follow up process CFATF

Aruba removed from regular follow up process CFATF The CFATF has approved and published the 7th follow-up report for Aruba. Aruba was placed in the regular follow-up process as a result of non-compliant (NC) and partially compliant (PC) ratings for certain core and key Recommendations in its 2009 mutual evaluation report. The CFATF recognised that Aruba

Aruba verlaat ‘regular follow up process CFATF’

Aruba verlaat ‘regular follow up process CFATF’ Op 28 mei 2014 hebben de leden van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in navolging van de Financial Action Task Force (FATF) besloten om Aruba eveneens te verwijderen uit het regular follow up process. Hiermee komt een einde aan de verplichting van Aruba te rapporteren aan de CFATF sinds het uitkomen

Bekendmaking lijst Sanctiebesluit Oekraïne

Bekendmaking lijst Sanctiebesluit Oekraïne Het Meldpunt verzoekt dringend uw aandacht voor het volgende: gelet op de Verordening (EU) Nr. 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne; gelet op de Verordening (EU) Nr. 269/2014

Regulation reporting requirements

Regulation reporting requirements Please be informed that the regulation ‘reporting requirements’ shall enter into force on April 1, 2014. This regulation provides practical meaning to the term ‘promptly’, as referred to in article 26 of the State Ordinance for the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing. The term ‘promptly’ shall mean ‘immediately’, at least

Voorschrift onverwijld melden

Voorschrift onverwijld melden Hierbij informeren wij u over de inwerkingtreding van het voorschrift onverwijld melden. Middels dit voorschrift wordt een praktische invulling gegeven aan het begrip ‘onverwijld’, zoals bedoeld in artikel 26 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het begrip ‘onverwijld’, betekent ‘per direct’, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de situatie

Aanwijzing lijst (PEP) Oekraïne (Ingetrokken per 23 mei 2014)

Aanwijzing lijst politiek prominente personen (PEP) Oekraïne                                   (ingetrokken per 23 mei 2014) Anticiperend op de vaststelling / aanvulling van de Sanctieverordening, (AB 2007 no. 24), verzoekt het Meldpunt dringend uw aandacht voor het volgende. Gelet op de politieke ontwikkelingen in Oekraïne worden verschillende politiek prominente personen, alsmede verschillende geassocieerden, verdacht van het (mede)plegen van verduistering van

Aruba removed from regular follow up process FATF

Aruba removed from regular follow up process FATF The FATF has approved and published the 8th  follow-up report for Aruba. Aruba was placed in the regular follow-up process as a result of non-compliant (NC) and partially compliant (PC) ratings for certain core and key Recommendations in its 2009 mutual evaluation report. In February 2014, the

Aruba verlaat ‘regular follow up process FATF’

Op 12 februari hebben de leden van de Financial Action Task Force (FATF) besloten  om Aruba te verwijderen uit het regular follow up process. Hiermee komt een einde aan de verplichting van Aruba te rapporteren aan de FATF sinds het uitkomen van het evaluatierapport in 2009 (MER). Aruba heeft alle geconstateerde gebreken met betrekking tot de Key and Core

Reporting form, Explanatory notes and the Reference list

Announcement We are pleased to announce that the Reporting form, the Explanatory notes and the Reference list are now also available in English. You can download these documents here -> link      

Dag van het vastgoed

Dag van het vastgoed “Pick important problems, fix them and tell everybody” aldus Malcolm Sparrow, hoogleraar ‘Practice of Public Management’ aan de Harvard John F. Kennedy School of Government. Met deze woorden begint het rapport van de Nationale Risico Analyse Witwassen en Terrorismefinanciering. Het rapport uit 2012 beschrijft de risico’s voor witwassen en het financieren

Programma en uitnodiging dag van het vastgoed

Dag van het vastgoed Op vrijdag 29 november 2013 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties de ‘dag van het vastgoed’. Wij zijn verheugd u een rijk en divers programma te kunnen aanbieden. Tijdens het congres zullen diverse presentaties en trainingen  worden gegeven door binnenlandse- en buitenlandse experts. Het congres geeft inzage waar u als dienstverlener bedacht

Dag van het vastgoed

Op vrijdag 29 november 2013 organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een congres met als titel: ‘Dag van het vastgoed’. De vastgoedsector op Aruba is één van de belangrijkste risicogebieden voor witwassen. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Nationale Risicoanalyse Witwassen en Terrorismefinanciering. Witwassen via de vastgoedsector kan onder andere plaatsvinden door middel van ABC-transacties, “Loan-back”-transacties,

Nationale Risicoanalyse Witwassen en Terrorismefinanciering

Achtergrond Het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering staat hoog op de Arubaanse agenda. Na het verschijnen van het rapport van de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF)/Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in oktober 2009 (MER) heeft Aruba maatregelen getroffen om de geconstateerde tekortkomingen te redresseren en haar AML/CFT systeem te

Update meldformulier, toelichting en geleidelijst

Graag wijzen wij u op een update van het meldformulier, de bijbehorende toelichting en de geleidelijst. Per 1 augustus 2013 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid van deze formulieren verder te verbeteren. Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van de oude meldformulieren. Het nieuwe meldformulier, de toelichting op het meldformulier en de

Voorschrift geldtransactiekantoren bevel uitlevering stukken

Per 29 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Dit voorschrift is alleen van toepassing voor geldtransactiekantoren. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken. Voor de specifieke wijze van melden verwijzen wij u naar het

MOU met FIU Panama

Criminelen maken steeds meer gebruik van complexe internationale financiële constructies om door misdaad verkregen vermogen te versluieren. Om deze constructies te detecteren en op te sporen is het van groot belang afstemming te zoeken met internationale partners. Door het uitwisselen van operationele informatie, kennis en ervaring met andere meldpunten is het mogelijk om de activiteiten van

Voorschrift banken bevel uitlevering stukken

Vanaf 19 juli 2013 is een voorschrift uitgegeven met betrekking tot de wijze van melden onder indicator 130101. Het voorschrift is alleen van toepassing voor alle banken. Het voorschrift beschrijft op welke wijze transactie(informatie) dient te worden gemeld naar aanleiding van een bevel uitlevering stukken. In overleg met alle bankinstellingen is gekozen voor een eenvoudige

FATF typologie rapport juridische dienstverleners

De FATF- Financial Action Task Force heeft op 21 juni 2013 het rapport ‘Money laundering and terrorist financing vulnerabilities of the legal professional’ vastgesteld. Het rapport geeft inzage op welke wijze juridische dienstverleners (onbewust) betrokken kunnen raken bij het witwassen van criminele gelden. Het rapport beschrijft zes methoden van witwassen waarbij gebruik- en misbruik wordt

Nieuw analyse- en meldsysteem

MOTSYS Om de kwaliteit en de efficiëntie van het melden, het verwerken en het veredelen van ongebruikelijke transacties verder te verbeteren is een nieuw en modern analyse- en meldsysteem ontwikkeld, genaamd MOTSYS. Na een succesvolle afronding van de testfase is het nieuwe systeem per 2 april door de FIU (MOT) in gebruik genomen. Het MOTSYS zal het

Coulanceperiode oude meldformulieren ten einde

Oud meldformulier Het Meldpunt verzoekt u geen gebruik meer te maken van het oude meldformulier. Oude meldformulieren worden vanaf 10 april niet meer geaccepteerd. Nieuw meldformulier en toelichting Het nieuwe meldformulier en de daarbijbehorende toeliching kun u hier downloaden. De laatste versie van het meldformulier en de toelichting zijn beschikbaar via de website. Wij vragen u

Nieuw meldformulier en toelichting beschikbaar

Er is een nieuw algemeen meldformulier ontwikkeld voor alle dienstverleners. Wij verzoeken u geen gebruik meer te maken van de oude meldformulieren. In het nieuwe meldformulier zijn de indicatoren opgenomen die per 1 april jongstleden van kracht zijn geworden. Het nieuwe meldformulier en de daarbijbehorende toelichting kunt u hier downloaden.

Handleiding nieuwe indicatoren beschikbaar

U kunt de handleiding indicatoren downloaden via de pagina ‘indicatoren‘.

Nieuwe indicatoren vanaf 1 april van kracht

Per 1 april 2013 worden de nieuwe indicatoren van kracht. Het Meldpunt verzoekt u na 1 april gebruik te maken van de nieuwe indicatoren. U wordt verzocht geen meldingen meer te doen op basis van de oude indicatoren. Deze meldingen worden na 1 april 2013 niet meer geaccepteerd. [ujicountdown id=”Countdown” expire=”2013/03/31 12:00″ hide = “true”]

Nieuw meldsysteem in ontwikkeling