GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

De Raad van de Europese Unie heeft ter uitvoering van artikel 2, derde lid van Verordening (EG) nr. 2580/2001 de reeds vastgestelde lijst van 30 juli 2020, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128, opnieuw geëvalueerd en ingetrokken. De Raad heeft besloten dat de personen, groepen en entiteiten die al op de lijst geplaatst waren, onderworpen dienen te blijven aan specifieke beperkende maatregelen. Dit besluit is neergelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/138 van 5 februari 2021.

Middels de Ministeriële Beschikking van 20 november 2013 is bovenbedoelde lijst van personen, rechtspersonen en entiteiten aangewezen door de Minister, belast met justitiële aangelegenheden, als zijnde de Nationale Sanctielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27). Fondsen en andere vermogensbestanddelen van de op de lijst genoemde personen, rechtspersonen en entiteiten dienen middels deze beschikking bevroren te worden.

Het Meldpunt attendeert u erop dat indien genoemde personen, rechtspersonen en entiteiten transacties willen verrichten dan wel hebben verricht, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren ongebruikelijke Transacties).