Aanpassing van de Nationale Sanctielijst

Op 8 januari 2019 heeft de Raad van de Europese Unie, met de invoering van Verordening (EU) nr. 2580/2001 de EU Verordening 2019/24 aangepast. De aanpassing bestaat uit toevoeging van namen van personen, groepen en entiteiten op de aangehechte lijst. De personen, groepen en entiteiten, genoemd op de lijst, zijn onderworpen aan beperkende maatregelen.

Middels de ministeriële regeling van 20 november 2013, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Sanctiebesluit Bestrijding Terrorisme en Terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27) valt deze EU Verordening onder de Nationale (Arubaanse) Sanctielijst. Dit betekent dat de fondsen en andere vermogensbestandsdelen, die direct of indirect toebehoren aan de personen, groepen en entiteiten op bedoelde lijst bevroren dienen te worden.

Middels deze wordt u erop geattendeerd dat indien genoemde personen, groepen en entiteiten transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt, onder indicator 130102 (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder sub b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties.

U kunt de aangepaste verordening en toegevoegde lijst (EU Verordening 2019/24) hier downloaden.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot onderhavige lijst, dan kunt u die mailen naar mot@fiu-aruba.aw