GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

De Raad van de Europese Unie heeft ter uitvoering van artikel 2, derde lid van Verordening (EG) nr. 2580/2001 de reeds vastgestelde lijst van 5 februari 2021, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/138, opnieuw geëvalueerd. De Raad heeft besloten dat de lijst geactualiseerd en ingetrokken moet worden. Dit besluit is neergelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1188 van 19 juli 2021.

Middels de Ministeriële Beschikking van 20 november 2013 is bovenbedoelde lijst van personen, rechtspersonen en entiteiten aangewezen door de Minister, belast met justitiële aangelegenheden, als zijnde de Nationale Sanctielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27). Fondsen en andere vermogensbestanddelen van de op de lijst genoemde personen, rechtspersonen en entiteiten dienen middels deze beschikking bevroren te worden.

De Nationale Sanctielijst is een door het Hoofd van de FIU-Aruba aangewezen lijst conform artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties. Voorgenomen dan wel verrichte transacties door of ten behoeve van genoemde personen, rechtspersonen en entiteiten dienen derhalve als ongebruikelijk aangemerkt te worden en moeten onverwijld gemeld worden aan de FIU-Aruba onder indicator 130102.