GEWIJZIGDE NATIONALE SANCTIELIJST

Op 13 januari 2020 heeft de Raad van de Europese Unie, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/19 vastgesteld, waarmee de bijlage van de Verordening (EG) 2580/2001 is gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er een nieuwe lijst is gepubliceerd van personen, rechtspersonen en entiteiten ten aanzien van wie er specifieke beperkende maatregelen zijn getroffen met het oog op de strijd tegen terrorisme. Op 30 juli 2020 is de lijst opnieuw aangepast met de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128. De aanpassing houdt in dat het niet langer gerechtvaardigd is om één bepaalde persoon te handhaven op de lijst. Derhalve is de lijst geactualiseerd en de Uitvoeringsverordening van 13 januari 2020 (2020/19) ingetrokken.

Middels de Ministeriele Beschikking van 20 november 2013 is bovenbedoelde lijst van personen, rechtspersonen en entiteiten aangewezen door de Minister, belast met justitiële aangelegenheden, als zijnde de Nationale Sanctielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27). Fondsen en andere vermogensbestanddelen van de op de lijst genoemde personen, rechtspersonen en entiteiten zijn middels deze beschikking bevroren.

Het Meldpunt attendeert u erop dat indien genoemde personen, rechtspersonen en entiteiten transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties).