FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2021

FATF: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2021

De FATF publiceert periodiek een lijst van landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem. Ten aanzien van deze landen roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van witwassen, het financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie van massavernietigingswapens.

Op basis van artikel 11 LWTF dienen dienstverleners verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten indien en naar gelang een zakelijke relatie of transactie naar haar aard, een hoger risico op witwassen of het financieren van terrorisme met zich meebrengt.

Wanneer landen door de FATF zijn geïdentificeerd als landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem, dan moet dit worden gezien als één van de factoren die het risico op witwassen, terrorismefinanciering of proliferatie financiering van een zakelijke relatie of transactie vergroot. Dienstverleners dienen in dat geval aanvullende maatregelen te treffen om het verhoogde risico te mitigeren. De te treffen maatregelen zijn afhankelijk van het risico van het desbetreffende land.

In juni 2021 (zie link: Documents – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)) heeft de FATF een verklaring gepubliceerd ten aanzien van hoge risicolanden. Vanwege de COVID-19 pandemie is het herzieningsproces van hoge risicolanden sinds februari 2020 uitgesteld en wordt de reeds vastgestelde lijst gehandhaafd.

Voor de specifieke risico’s per land verwijzen wij u naar onderstaand document:

Wij verzoeken u extra alert te zijn op financiële transacties met landen zoals beschreven in de verklaring van de FATF. Indien u een vermoeden heeft dat een transactie mogelijk te maken kan hebben met witwassen, terrorismefinanciering of proliferatie financiering, dan dient u dit onverwijld te melden aan het Meldpunt.