Invoering Sanctiebesluit chemische wapens (AB 2021 no. 31)

Op 19 februari 2021 is het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, het Sanctiebesluit chemische wapens, van 10 februari 2021 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd.

De regering heeft besloten om in het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, en ter bescherming van de integriteit en de reputatie van Aruba en haar financiële sector, het thematische EU-sanctieregime betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens te implementeren.

Met de invoering van het Sanctiebesluit chemische wapens ondersteunt Aruba het wereldwijde verbod op chemische wapens. Het Sanctiebesluit ziet op de bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen van natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten die voorkomen op de lijsten zoals vastgesteld door de Europese Unie.

Op grond van artikel 5, derde lid van het Sanctiebesluit chemische wapens dient u het Meldpunt onverwijld op de hoogte te stellen van alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens personen, rechtspersonen en entiteiten die opgenomen zijn in de bijlage I behorende bij de Verordening nr. 2018/1542 en de bijlage van Besluit 2018/1544 (de EU Verordening en het Besluit zijn terug te vinden in het Publicatieblad van de Europese Unie). Deze transacties dienen onverwijld gemeld te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren ongebruikelijke Transacties).

Ten slotte wijst het Meldpunt op de verplichting van de dienstverlener om, ingevolge artikel 3, tweede lid van het Sanctiebesluit chemische wapens, op de hoogte te zijn van de inhoud van de bijlage I van Verordening nr. 2018/1542 en het Besluit 2018/1544.