Nationale Risicoanalyse Witwassen en Terrorismefinanciering

Achtergrond

Het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering staat hoog op de Arubaanse agenda. Na het verschijnen van het rapport van de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF)/Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in oktober 2009 (MER) heeft Aruba maatregelen getroffen om de geconstateerde tekortkomingen te redresseren en haar AML/CFT systeem te verbeteren.

Bij het implementeren van een adequaat AML/CFT systeem is het essentieel om inzicht te hebben in de belangrijkste risico’s van witwassen en terrorismefinanciering. Met het oog hierop is bij de behandeling van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) in de Staten van Aruba een motie aangenomen om een NRA uit te voeren. De NRA dient ertoe om het Arubaanse AML/CFT systeem verder te optimaliseren.

Doelstelling

Er is gekozen voor een praktische aanpak voor het uitvoeren van de NRA. De doelstelling van de NRA kan als volgt worden samengevat:

[list type=”check”]

 • identificeren van de belangrijkste 5 risico’s op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering voor Aruba; en
 • te komen tot projectvoorstellen op hoofdlijnen voor het mitigeren van deze risico’s.

[/list]

Aanpak

In de vergadering van de AML/CFT Stuurgroep Aruba van 17 april 2012 is het door de Centrale Bank van Aruba opgestelde plan van aanpak voor een NRA aangenomen. Vervolgens heeft een projectteam de uitvoering van de NRA ter hand genomen.

Het projectteam bestond uit vertegenwoordigers van de volgende instanties:

[list type=”plus”]

 •  Centrale Bank van Aruba (projectleider)
 • Directie Wetgeving en Juridische Zaken/Secretariaat AML/CFT Stuurgroep Aruba
 • Openbaar Ministerie
 • Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)

Daarnaast hebben de volgende instanties deelgenomen aan de NRA:

 • Recherche Samenwerkingsteam
 • Korps Politie Aruba/Bureau Financieel Onderzoek
 • Belastingdienst en Douane
 • Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba
 • Dienst Casinowezen
 • Veiligheidsdienst Aruba
 • High Commissioner/Aruba Financial Center
 • Freezone Aruba N.V.

[/list]

Uitvoering

Het proces om tot de NRA te komen bestond uit drie fasen, te weten: de voorbereidingsfase, de
uitvoeringsfase en de rapportagefase.

De voorbereidingsfase bestond voornamelijk uit het identificeren en analyseren van mogelijke risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor Aruba. In deze fase hebben alle deelnemers aan de NRA, op basis van een interne risico-inventarisatie, het projectteam van input voorzien. Bovendien is input verkregen van de representatieve organisaties van banken, verzekeraars en casino’s. Daarnaast heeft het projectteam bestaande informatiebronnen geraadpleegd met het oog op het identificeren van mogelijke risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor Aruba. De beschikbare informatie is door het projectteam samengevoegd en gecategoriseerd in een groslijst van (mogelijke) risico’s opgenomen.

De uitvoeringsfase bestond uit twee plenaire sessies met deelnemende instanties. In deze sessies werd aan de hand van de groslijst die door het projectteam werd opgesteld, op basis van input van de deelnemers, concrete risico’s vastgesteld. Uit de groslijst werden de 5 belangrijke risico’s c.q. projecten geselecteerd ter nadere uitwerking.

Na de plenaire sessies ving de rapportagefase aan, resulterende in het NRA rapport. Bij de uitvoering van de NRA heeft De Nederlandsche Bank technische ondersteuning verleend.

Resultaten

Algemene risicoanalyse
Het rapport van de NRA bevat een algemene analyse van de inherente risico’s van witwassen en terrorismefinanciering van Aruba. Uit de NRA zijn vooral risico’s van witwassen naar voren gekomen.

De risico’s hangen onder meer samen met:

[list type=”check”]

 • de geografische ligging;
 • de professionele (financiële) infrastructuur;
 • de open economie en investeringsklimaat;
 • de relatief stabiele politieke en financiële situatie;
 • de cash-based economie;
 • de co-circulatie van Amerikaanse dollars. [/list]

Bovengenoemde omstandigheden maken Aruba aantrekkelijk voor onder meer investeerders. De keerzijde is dat ze Aruba ook aantrekkelijk kunnen maken voor diegenen met slechte bedoelingen.

Aan witwassen ten grondslag liggende delicten
De criminele herkomst van de gelden kan divers zijn. De volgende gronddelicten zijn veelgenoemd:
internationale drugshandel, lokale drugsverkoop, fraude (waaronder belastingfraude), corruptie,
vermogensdelicten (zoals diefstal).

Vijf belangrijkste risico’s
Het rapport van de NRA bevat tevens een initiële analyse van de volgende geïdentificeerde 5
belangrijkste risico’s van witwassen en terrorismefinanciering:
[list type=”check”]

 • Inbreng van illegaal vermogen in ondernemingen.
 • Misbruik van rechtspersonen.
 • Grensoverschrijdende illegale geldtransacties en -transporten.
 • Vastgoedtransacties.
 • Het ontbreken van een toekomstgerichte integrale AML/CFT strategie. [/list]

Voorts bevat het rapport een advies voor een vervolgaanpak. Er zullen vier operationele projecten worden opgestart die zijn gericht op de aanpak van de risico’s 1 tot en met 4 hierboven, alsmede een strategisch project (onder 5). Ten aanzien van laatstgenoemd project kan worden opgemerkt dat is geconcludeerd dat de AML/CFT strategie aan herziening toe is. Tot op heden was de strategie logischerwijze vooral gericht op het redresseren van de in het MER geconstateerde tekortkomingen. De tijd is rijp om een integrale AML/CFT strategie vast te stellen met het oog op het stroomlijnen van de verantwoordelijkheden en acties van de verschillende betrokken stakeholders en een efficiënte en effectieve aanpak te bevorderen, ook op de lange(re) termijn.

Vervolgtraject

Uitvoering projecten
De in paragraaf 5.3 genoemde projecten zullen worden uitgevoerd door vijf separate projectgroepen. Voorts is voor elk project een klankbordgroep ingesteld, samengesteld uit vertegenwoordigers van instanties die minder direct betrokken zijn bij het betreffende onderwerp. Elke projectgroep stelt een concreet plan van aanpak op met heldere en haalbare resultaten die de kern van het “probleem” aanpakken.

Periodieke herhaling NRA
Het voornemen bestaat om elke vijf jaar een NRA uit te voeren, gevolgd door – zo nodig – bijstelling van de AML/CFT strategie. Risico’s zijn immers niet statisch en risicoanalyse is een continu proces.

Download

[wpdm_file id=31]