Invoering Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen (AB 2021 no. 30)

Op 19 februari 2021 is het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen, van 11 februari 2021 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd.

De regering heeft besloten om in het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van het Koninkrijk, en ter bescherming van de integriteit en de reputatie van Aruba en haar financiële sector, het EU-Mensenrechtensanctieregime betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten te implementeren.

Het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen ziet op de bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen van natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten.

Op grond van artikel 5, derde lid van het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen dient u het Meldpunt onverwijld op de hoogte te stellen van alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens personen, rechtspersonen en entiteiten die opgenomen zijn in de bijlage I behorende bij de Verordening nr. 2020/1998 en de bijlage van Besluit 2020/1999 (de EU Verordening en het Besluit zijn terug te vinden in het Publicatieblad van de Europese Unie). Deze transacties dienen onverwijld gemeld te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102 (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren ongebruikelijke Transacties).

Ten slotte wijst het Meldpunt op de verplichting van de dienstverlener om, ingevolge artikel 3, tweede lid van het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen, op de hoogte te zijn van de inhoud van de bijlage I van Verordening nr. 2020/1998 en het Besluit 2020/1999.