Legislation

Overview legislation

  • AML CFT State Ordinance

Regels met betrekking tot het cliëntenonderzoek, de identificatie en verificatie van cliënten, het melden van ongebruikelijke transacties

  • Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties

Regels voor het aanmerken van ongebruikelijke transacties

  • Regeling verificatiedocumenten LWTF

Regels met betrekking tot de soort en inhoud van documenten om de identiteit van een cliënt te kunnen verifiëren

  • Sanctieverordening 2006

Regels ter uitvoering van verdragen en internationale overeenkomsten in verband met het bestrijden van terrorisme en terrorismefinanciering

  • Sanctiebesluit

Regels betreffende de bevriezing van mogelijk in Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanden van personen, voorkomende op lijsten van de Sanctie comité van de Verenigde Naties

  • Landsbesluit regeling geldelijke overmakingen

Regels ter bescherming van het Arubaanse financiële stelsel tegen witwassen en terrorismefinanciering aan natuurlijke of rechtspersonen van wie de bedrijfsactiviteiten onder meer bestaan uit het verrichten van geldelijke overmakingen

  • Landsverordening Meldingsplicht in- en uitvoer contant geld

Regels met betrekking tot de aangifteplicht van het binnen en buiten Aruba brengen van contant geld

  • Landsbesluit in- en uitvoer van contant geld

Nadere regels met betrekking tot de aangifteplicht van het binnen en buiten Aruba brengen van contant geld