Terrorismefinanciering

Graag vragen wij uw aandacht voor het kennisdocument getiteld ‘Terrorist Financing’. In het document worden diverse risico’s en red flags beschreven die mogelijk kunnen duiden op het financieren van terrorisme. Indien u als dienstverlener een vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van het financieren van terrorisme verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken.

U kunt het document downloaden via deze link -> Download kennisdocument terrorismefinanciering

In verband met de vertrouwelijkheid is het document beveiligd met een wachtwoord. U kunt telefonisch een wachtwoord opvragen bij het secretariaat via telefoonnummer: +297 583 3115