FAQ

Veelgestelde vragen

Ben ik meldplichtig?

Op basis van artikel 1 van de LWTF onderscheidt het Meldpunt de volgende meldplichtige dienstverleners:

 • Accountant
 • Advocaten en juridische adviseur
 • Administratiekantoor
 • Bank
 • Belastingadviseur
 • Beleggingsinstelling
 • Casino’s en Internetcasino
 • Factoringbedrijf
 • Geldtransactiebedrijf
 • Handelaar in zaken van grote waarde
 • Incassobureau
 • Levensverzekeraar of bemiddelaar
 • Makelaar
 • Notaris
 • Pandhuis | compra y venta
 • Trustkantoor
Bovenstaande lijst is niet limitatief. U bent (tevens) meldplichtig indien u één of meer van de onderstaande diensten verricht.

Financiële dienstverleners

 • het aannemen van deposito’s en andere opvorderbare gelden van het publiek;
 • het verstrekken van leningen;
 • financial leasing, met uitzondering van consumentgerelateerde leasing;
 • het overmaken of doen overmaken van gelden of geldswaarden;
 • het uitgeven en beheren van betaalmiddelen anders dan geld, waaronder in ieder geval wordt verstaan credit cards, debit cards, cheques, traveller’s cheques, bank- en postwissels en elektronisch geld;
 • het verstrekken van financiële garanties en toezeggingen;
 • het handelen in geldmarktinstrumenten, buitenlandse valuta, aandelen, valuta-, rente- en indexinstrumenten, overdraagbare effecten en termijnmarktinstrumenten;
 • het deelnemen in de uitgifte van effecten en het verlenen in dat verband van financiële diensten;
 • het beheren van individuele en collectieve beleggingsportefeuilles;
 • het in bewaring nemen en administreren van contante of liquide effecten;
 • het anderszins investeren, administreren of beheren van fondsen of gelden ten behoeve van derden;
 • het sluiten, afkopen en uitkeren, alsmede het verlenen van bemiddeling bij het sluiten, afkopen en uitkeren van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82), en van andere beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten;
 • het wisselen van geld en buitenlandse valuta;

Niet financiële dienstverleners

 • een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap of maatschap die als advocaat, notaris, kandidaat-notaris, belastingadviseur of in de uitoefening van een vergelijkbaar juridisch beroep of bedrijf optreedt;
 • een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap of maatschap die als externe registeraccountant, externe accountant-administratieconsulent of een daarmee vergelijkbare beroepsbe-oefenaar optreedt;
 • een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig handelt in of bemiddelt bij het aan- en verkopen van onroerende zaken, voertuigen, schepen, luchtvaartuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, en de rechten waaraan deze zaken zijn onderworpen;
 • een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig handelt in edele metalen, edelstenen en juwelen;
 • een casino als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44), alsmede een internetcasino;
 • een trustkantoor als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13);

Dien ik mij te registreren bij het Meldpunt?

Ja, indien u een niet geregistreerde meldplichtige dienstverlener bent dient u zich te registreren bij het Meldpunt. Hiertoe maakt u gebruik van het -> Registratieformulier

Hoe kan ik een melding maken van een ongebruikelijke transactie?

De volledige meldprocedure kunt u hier lezen -> ga naar meldprocedure.

Wanneer is een transactie ongebruikelijk?

Om te bepalen wanneer een transactie ongebruikelijk is, zijn verschillende indicatoren opgesteld. Indicatoren beschrijven in welke situatie er mogelijk sprake is van witwassen en/of terrorismefinanciering. Het ongebruikelijke karakter van een transactie wordt bepaald aan de hand van deze indicatoren. U kunt de indicatorenlijst vinden onder de kop ‘wetgeving’ in het menu.

Wat is het verschil tussen een objectieve en een subjectieve indicator?

Bij objectieve indicatoren is melding verplicht. Bij subjectieve indicatoren is melding verplicht indien de dienstverlener oordeelt dat de situatie in de indicator van toepassing is.

Moeten voorgenomen transacties ook gemeld worden?

Ook voorgenomen transacties dienen gemeld te worden. Een voorgenomen transactie is een transactie die niet of niet volledig is uitgevoerd. De intentie van de cliënt is echter wel kenbaar gemaakt aan de dienstverlener. De reden voor het niet of niet volledig uitvoeren van de transactie, dan wel welke partij (cliënt of dienstverlener) afziet van de transactie doet niet ter zake.

Welke gegevens dient een melding minimaal te bevatten?

Een melding bevat tenminste de navolgende gegevens: a. de identiteit van de cliënt; b. de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt; c. de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie; d. de omvang en de bestemming en herkomst van de gelden, effecten, edele metalen of andere waarden die bij een transactie betrokken zijn; e. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt; f. indien het betreft een transactie met betrekking tot een zaak van grote waarde, een omschrijving van de desbetreffende zaak van grote waarde; g. de indicator of indicatoren aan de hand waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen andere gegevens worden aangewezen die bij een melding dienen te worden verstrekt.

Indien bepaalde gegevens van een betrokken subject ontbreken dient de transactie dan gemeld te worden?

Ja, deze transactie dient gemeld te worden. De reden van het ontbreken van deze gegevens dient u toe te lichten in de situatiebeschrijving van de melding.

Welk bedrag dient in de melding te worden opgenomen bij een girale transactie?

Bij een girale transactie dient het bedrag ‘conform originele opdracht’ van cliënt te worden opgenomen in de melding.

Wat zijn de redenen voor het weigeren van een (papieren) melding?

 • Er is sprake van een dubbele melding
 • Bedrag is onder de meldgrens
 • De gekozen indicator is onjuist
 • Subject ontbreekt
 • Subjectinformatie is onjuist
 • Rol van het subject ontbreekt

Wat zijn de redenen voor het weigeren van een (digitale) melding?

 • Er is sprake van een dubbele melding
 • Het bankrekeningnummer ontbreekt
 • Bedrag is onjuist
 • Bedrag is onder de meldgrens
 • Bijlage ontbreekt
 • Geboortedatum is onjuist
 • ID gegevens zijn onjuist
 • De gekozen indicator is onjuist
 • Het KVK nummer is onuist
 • Subject ontbreekt
 • Subjectinformatie is onjuist
 • Rol van het subject ontbreekt
 • Transactie stadium is onjuist
 

Binnen welke termijn dient een geweigerde melding opnieuw ingediend te worden bij het Meldpunt?

Een door het Meldpunt geweigerde melding dient door u gecorrigeerd te worden. U dient de gecorrigeerde melding in binnen 5 werkdagen nadat een melding geweigerd is.

Kan ik uitstel verzoeken voor het corrigeren van een geweigerde melding?

Nee, dit is niet mogelijk.

In welke taal kan ik melden?

U kunt uitsluitend in het Nederlands of in het Engels melden.
 

Binnen welk tijdsbestek dient een voorgenomen of uitgevoerde transactie gemeld te worden?

Een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie wordt onverwijld gemeld aan het Meldpunt. Onverwijld betekent ‘per direct’, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de situatie in de indicator van toepassing is.

Kan ik uitstel verzoeken voor het beantwoorden van een (aanvullende) bevraging van het Meldpunt?

Ja, in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk uitstel aan te vragen voor het beantwoorden van een artikel 27 LWTF bevraging met inachtneming van de onderstaande procedure:

 1. U dient een verzoek tot uitstel in per mail via mot@aruba.gov.aw
 2. U vermeldt duidelijk het kenmerk van de bevraging (Wij verzoeken u dringend geen persoonsinformatie op te nemen in uw verzoek)
 3. U vermeldt de reden waarom binnen de gestelde termijn geen antwoord gegeven kan worden
 4. U dient niet later dan anderhalve dag voor de gestelde termijn uw verzoek tot uitstel in

Indien u niet tijdig voldoet aan de beantwoording van een (aanvullende) bevraging van het Meldpunt conform artikel 27 LWTF en u heeft geen verzoek tot uitstel ingediend binnen de daarvoor gestelde termijn zal de toezichthouder worden geïnformeerd.

Wat zijn de meldregels?

U bent als dienstverlener verplicht om voorgenomen en uitgevoerde ongebruikelijke transacties, die (mogelijk) te maken hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme, onverwijld te melden. Als u melding doet van een ongebruikelijke transactie dient u zorgvuldig te controleren dat alle velden van het (digitale) meldformulier op een juiste manier zijn ingevuld. Aan de cliënt mag niet worden verteld dat er gemeld zal worden of dat dit gedaan is (‘tipping-off verbod’).

Wat levert het melden van ongebruikelijke transacties u op?

Op basis van de LWTF verkrijgt u bij het melden van ongebruikelijke transacties een strafrechtelijke en civielrechtelijke vrijwaring. Op deze wijze kunnen ongebruikelijke transacties worden gemeld zonder dat u als dienstverlener daar op kan worden aangesproken. U zult dan bijvoorbeeld niet als medeplichtige worden aangemerkt voor witwassen en of het financieren van terrorisme. Ook bent u niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw melding.

Strafrechtelijke vrijwaring

De strafrechtelijke vrijwaring houdt in dat de gegevens die u verstrekt in het kader van uw melding, niet kunnen worden gebruikt ten behoeve van een opsporingsonderzoek of strafrechtelijk onderzoek tegen u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Civielrechtelijke vrijwaring

De civielrechtelijke vrijwaring houdt in dat u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent niet civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die iemand anders (de cliënt of een derde) als gevolg van de melding lijdt, tenzij aannemelijk wordt gemaakt, dat gelet op de feiten en omstandigheden, u in redelijkheid niet tot melding had mogen overgaan.

Mag ik mijn cliënt informeren over een (voorgenomen)melding aan het MOT?

Nee, de dienstverlener die een melding doet of zal gaan doen of die nadere gegevens of inlichtingen verstrekt, is verplicht tot geheimhouding daarvan (tipping-off verbod). 

Mag ik met een andere dienstverlener gegevens of inlichtingen uitwisselen?

 Ja, hoewel artikel 49 van de LWTF een algemene geheimhoudingsplicht formuleert, biedt het ook ruimte voor het delen van gegevens en inlichtingen tussen dienstverleners. Voor het verrichten van een cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties is het in sommige gevallen namelijk noodzakelijk dat u gegevens of inlichtingen ontvangt van een andere dienstverlener. Deze gegevens of inlichtingen mogen op geen andere wijze gebruikt worden dan het doel waarvoor zij verstrekt zijn. De verplichting tot geheimhouding vervalt niet, maar gaat over op de ontvanger. Dit betekent dat de geheimhoudingsplicht blijft rusten op de inlichtingen of gegevens. Dit garandeert voor de dienstverlener die de gegevens of inlichtingen verstrekt dat deze niet op een andere wijze, dan voor het verrichten van een cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties gebruikt wordt. U dient met andere dienstverleners afspraken te maken voor het uitwisselen van ontbrekende gegevens of inlichtingen.

Toelichting Artikel 49 LWTF

364.99 KB | 1329 downloads

Wat zijn de consequenties van meldverzuim?

Wanneer u verzuimt melding te maken van een ongebruikelijke transactie maakt u zich schuldig aan een overtreding van de LWTF. Indien sprake is van meldverzuim kan het Meldpunt dit rapporteren aan de Toezichthouder (CBA). De Toezichthouder heeft de wettelijke bevoegdheid om u een aanwijzing te geven, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen bij het niet nakomen van de meldplicht. Wanneer sprake is van het opzettelijk ontduiken van de meldplicht maakt u zich schuldig aan een economisch delict (misdrijf ). De toezichthouder is bevoegd in dergelijke situaties aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. U kunt strafrechtelijk vervolgd worden.

Wat is een verdachte transactie?

Het Meldpunt vervult een bufferfunctie tussen enerzijds de dienstverleners en anderzijds politie/ opsporingsdiensten en justitie. Deze bufferfunctie draagt bij aan zowel de privacybescherming van de cliënt van de dienstvelener als aan het opsporingsbelang. Een ongebruikelijke transactie kan op drie manieren verdacht worden verklaard: 1. Door eigen onderzoek van het Meldpunt op basis van informatie uit verschillende registers 2. Door informatie uit een lopend opsporingsonderzoek te matchen met ongebruikelijke transacties 3. Door informatie vanuit een bevraging van een FIU in het buitenland Enkel verdachte transacties worden doorgemeld aan politie/opsporingsdiensten en justitie.

Dien ik transacties die aan politie of justitie zijn gemeld objectief of subjectief te melden aan het Meldpunt?

Op basis van de nieuwe indicatoren (per 1 april 2013) dienen deze transacties onder de objectieve indicator te worden gemeld. Dit is een wijziging tov de oude situatie waarbij deze transacties subjectief dienden te worden gemeld.

Moet ik melden indien een andere dienstverlener dezelfde transactie al heeft gemeld?

Ja, het feit dat een andere dienstverlener de betreffende transactie al heeft gemeld ontslaat u niet van uw eigen meldplicht en uw wettelijke verplichtingen.

Vallen interbancaire transacties onder de meldplicht?

Interbancaire transacties vallen niet onder de meldplicht aangezien het transacties betreft die niet in opdracht van of ten behoeve van een cliënt van de bank worden verricht, maar uitsluitend ten behoeve van de bank zelf.

Dient een transactie ten behoeve of ten laste van de overheid te worden gemeld?

Nee, een transactie ten behoeve of ten laste van de overheid is uitgezonderd van de meldplicht onder de objectieve indicator, aangezien het risico voor witwassen en financieren van terrorisme zeer gering is. Uitgezonderde transacties kunnen evenwel altijd subjectief worden gemeld indien u een vermoeden heeft van witwassen en het financieren van terrorisme.

Wat wordt verstaan onder 'ten behoeve' of 'ten laste' van de overheid?

Ten behoeve van: een subject verricht namens de overheid een transactie (in opdracht van de overheid). Ten laste van: de overheid verricht een transactie ten laste van haar rekening.

Wat wordt verstaan onder een samenstel van handelingen?

Een transactie kan bestaan uit 1 handeling of uit meerdere handelingen. Indien op enigerlei wijze handelingen onderling te relateren zijn is sprake van een samenstel van handelingen. Het betreft handelingen waarbij aanleiding is te veronderstellen dat deze verband houden met elkaar. Het samenbindende element kan verschillen. In het onderstaande zijn (niet limitatief) enkele samenbindende elementen opgenomen: 1. tijd (bijvoorbeeld: elkaar snel opeenvolgende handelingen); 2. object (bijvoorbeeld: de aankoop van een object in delen); 3. modus operandi (bijvoorbeeld: verschillende personen doen tegelijkertijd aan de balie transacties naar hetzelfde subject en/of adres). De dienstverlener dient alert te zijn op handelingen van de cliënt die onderling te relateren zijn en waarbij aanleiding is te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of het financieren van terrorisme.

Wat is de definitie van witwassen?

Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld. Over het algemeen wordt bij witwassen een drietal fasen onderkend:

 1. Plaatsing/inbreng: het vermogensvoordeel wordt (meestal onder de vorm van contant geld) voor het eerst in het financiële circuit gebracht.
 2. Versluiering/circulatie: een opeenvolging van soms complexe financiële transacties met als doel de oorsprong van het vermogen te verhullen.
 3. Integratie/investering: het vermogen wordt in de bovenwereld geïnvesteerd, bijvoorbeeld door aankoop van een auto, boot of andere goederen.

Wat is de definitie van terrorisme(financiering)?

Terrorisme Onder terrorisme wordt verstaan het nastreven van doelen dan wel het verrichten van handelingen ertoe strekkende om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Doorgaans vindt dit plaats door (dreiging met) tegen mensenlevens gericht geweld. Terrorismefinanciering Terrorismefinanciering is een verzamelnaam voor verschillende verschijnselen, die uiteindelijk tot doel hebben om terroristische activiteiten in materiële zin mogelijk te maken. Het gaat om het verkrijgen, verschaffen, verplaatsen en aanwenden van geld of andere waardevolle en in geld om te zetten middelen, door personen die zelf terroristische activiteiten ontplooien of door hen die dit ondersteunen.