Bekendmaking lijst Sanctiebesluit Oekraïne

Bekendmaking lijst Sanctiebesluit Oekraïne

Het Meldpunt verzoekt dringend uw aandacht voor het volgende:

  • gelet op de Verordening (EU) Nr. 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne;
  • gelet op de Verordening (EU) Nr. 269/2014 van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;
  • gelet op de inwerkingtreding van het gewijzigde Sanctiebesluit Oekraïne (AB 2014 no. 26) van 16 mei 2014 op basis van bovenstaande EU verordeningen;

zijn alle in Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit, vermeld in bijlage I van Verordening nr. 208/2014 respectievelijk bijlage I van Verordening nr. 269/2014 bevroren.

Dienstverleners dienen alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens natuurlijke personen, rechtspersonen of andere entiteiten die opgenomen zijn in bijlage I van Verordening nr. 208/2014 respectievelijk bijlage I van Verordening nr. 269/2014 onverwijld te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties op grond van de indicator 130102, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 onder b van de Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (AB 2012 no. 47);

U kunt deze bijlagen (lijsten) en alle relevante documenten downloaden via deze link: -> Sanctiebesluit Oekraïne

Aangezien de lijsten regelmatig worden voorzien van een update adviseren wij u deze met enige regelmaat te raadplegen.

Met het van kracht worden van het gewijzigde Sanctiebesluit Oekraïne (AB 2014 no. 26) van 16 mei 2014 komt de aanwijzing van de lijst politiek prominente personen Oekraïne door het Hoofd van het Meldpunt met kenmerk MOT-048/2014 te vervallen.