Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes (AB 2019 no. 47)

Op 6 september 2019 werd het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 3 september 2019 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) afgekondigd. De overweging hiertoe, is het belang van het buitenlandse beleid van het Koninkrijk alsmede het belang van de internationale rechtsorde. Hiertoe is het wenselijk dat een aantal verordeningen en besluiten worden vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, voor zover deze gericht zijn op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde.

Bijlage I van het vorenbedoelde Landsbesluit bevat namen van landen en bijbehorende wetteksten en vindplaats in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Middels deze wordt u op, de middels dit Landsbesluit vastgestelde Verordeningen en Besluiten geattendeerd. U dient op basis van artikel 5, lid 3, het Meldpunt onverwijld op de hoogte te stellen, van alle voorgenomen of verrichte transactie door of namens personen, entiteiten en lichamen opgenomen in één van de bijlagen behorende bij de Verordeningen en Besluiten, vermeld in Bijlage I.

U kunt het Landsbesluit met Bijlage I hier downloaden.