We are looking for Financial Analysts

We are looking for professionals who speak Dutch (besides Papiamento, English, and Spanish) and have Dutch nationality.

De Financial Intelligence Unit of Aruba (FIU-Aruba) is een zelfstandig onderdeel binnen het ministerie van Financiën en Cultuur en heeft onder meer als doelstelling om op nationaal en internationaal niveau een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie. Op basis van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf) is FIU-Aruba de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Een van de taken van FIU-Aruba is het analyseren van ongebruikelijke transacties en de resultaten als financiële intelligence in verschillende vormen beschikbaar stellen aan de daartoe bevoegde netwerkpartners van de FIU-Aruba. De financieel analist is o.a. belast met:

  • het zelfstandig analyseren van ongebruikelijke transacties;
  • het verrijken van de analyse met informatie verkregen uit het FIU-databestand, registers van derden en andere bronnen;
  • het maken van een schematische weergave van de informatie uit een bepaalde analyse;
  • het behandelen van verzoeken om informatie van het Openbaar Ministerie, verschillende opsporingsinstanties (ketenpartners) en zusterorganisaties (andere FIUs);
  • het ontwerpen van voorlichtings- en documentatiemateriaal;
  • het geven van voorlichting over de verschijningsvormen van witwassen van geld en financiering van terrorisme en proliferatie aan dienstverleners, publiek en derden;
  • het verzorgen en bijwonen van kwartaalbijeenkomsten met compliance officers van diverse groepen dienstverleners;
  • het participeren in (inter)nationale FIU projecten. 2402-Advertentie-Financieel-Analist-FIU_DRH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *