Wijziging Nationale Sanctielijst

Op 12 juli 2016 heeft de Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 2016/1127 vastgesteld, waarmee de bijlage van de verordening (EU) nr. 2580/2001 is gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat er een nieuwe lijst van personen, rechtspersonen en entiteiten ten aanzien van wie er beperkende maatregelen zijn getroffen met het oog op de strijd tegen terrorisme, is gepubliceerd. Op 23 december 2016 is de lijst aangepast met de verordening (EU) nr. 2016/2373. De aanpassing houdt in dat enkele personen aan de lijst van 12 juli 2016 (EU nr. 2016/1127) zijn toegevoegd.

Middels de Ministeriele Beschikking van 20 november 2013 is bovenbedoelde lijst van personen, rechtspersonen en entiteiten aangewezen door de Minister, belast met justitiële aangelegenheden, als zijnde de Nationale Sanctielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27). Fondsen en andere vermogensbestanddelen van de op de lijst genoemde personen, rechtspersonen en entiteiten zijn middels deze beschikking bevroren.

Het Hoofd van het Meldpunt heeft bovenbedoelde Nationale Sanctielijst aangewezen, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties. Het Meldpunt attendeert u erop dat indien genoemde personen, rechtspersonen en entiteiten transacties willen verrichten, deze onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt onder indicator 130102.