Advocaat en juridisch adviseur

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Als advocaat of juridisch adviseur bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. U hoeft niet met zekerheid vast te stellen dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. U dient slechts een veronderstelling/vermoeden te hebben dat de transactie mogelijk verband zou kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme.

Indien u oordeelt dat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dient u hiervan melding te maken onder de subjectieve indicator.

Red flags – advocaat en juridisch adviseur

  • Er zijn redenen om te twijfelen aan de oorsprong van of de titel waaronder gelden ter beschikking worden gesteld aan de cliënt waarover de beroepsbeoefenaar de directie voert
  • De cliënt of de tussenpersoon is niet of slechts na lang en vaak aandringen bereid informatie te verstrekken over de herkomst of de titel van de gelden
  • Een verzoek van een cliënt om verschillende transacties te verrichten, zonder dat de naam van de cliënt bekend wordt bij een van deze transacties
  • Een cliënt wil gebruik maken van de derdengeldenrekening, anders dan waarvoor deze bestemd is (zonder enige juridische basis). De cliënt heeft een bedrag op de derdengeldenrekening gestort en verzoekt dit terug te storten via (een) ander(e) rekening(en), al dan niet ten name van de cliënt of het gestorte bedrag terug te betalen door middel van een cheque
  • Een cliënt verzoekt voor bemiddeling in een bepaalde transactie waarvan een onderhavig contract niet is overlegd of waarvan de onderliggende reden niet bekend is

Typologieën

RBA Legal professions
RBA Legal professions
FATF Report Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
Download