Makelaar

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Als makelaar bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. U hoeft niet met zekerheid vast te stellen dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. U dient slechts een veronderstelling/vermoeden te hebben dat de transactie mogelijk verband zou kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme.

Indien u oordeelt dat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dient u hiervan melding te maken onder de subjectieve indicator.

Red flags – Makelaar

  • De koper van onroerende zaken, laat in de akte een lagere verkoopprijs opnemen dan de marktwaarde. Onderhands betaalt de koper de verkoper het verschil in prijs
  • Het kopen of verkopen van onroerende zaken geschiedt op naam van anderen
  • Het verrichten van verschillende transacties om de oorsprong van het geld te versluieren
  • Het verkiezen om in appartementen of gelijksoortige gebouwen te investeren, zonder op de hoogte te zijn of geïnteresseerd te zijn dat deze zijn of zullen worden bewoond
  • In een aanzienlijk korte tijd onroerende zaken kopen en verkopen, zonder dat de cliënt winst maakt of interesse heeft om winst te maken
  • De cliënt toont vóór de aankoop geen interesse om de onroerende zaak te inspecteren in de locatie van de onroerende zaak of de kosten die gemaakt moeten worden voor het repareren van de onroerende zaak
  • De cliënt heeft bezwaren of is terughoudend om persoonlijk de makelaar of de notaris te ontmoeten

Typologieën

Presentaties