Levensverzekeraar of bemiddelaar

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Als levensverzekeraar of bemiddelaar bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. U hoeft niet met zekerheid vast te stellen dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. U dient slechts een veronderstelling/vermoeden te hebben dat de transactie mogelijk verband zou kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme.

Indien u oordeelt dat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dient u hiervan melding te maken onder de subjectieve indicator.

Red flags – Levensverzekeraar of bemiddelaar

  • De verzekeringsovereenkomst wijkt sterk af van wat van deze verzekeringsnemer, alle omstandigheden in aanmerking genomen, verwacht werd of mag worden (op basis van inkomen, beroep, eerder gesloten verzekeringsovereenkomsten). Met andere woorden: de gesloten verzekeringsovereenkomst is niet gebruikelijk voor die verzekeringsnemer
  • De verzekeringsnemer accepteert zeer onvoordelige voorwaarden die niet samenhangen met diens gezondheid of leeftijd of die van de begunstigde
  • Een (reëel) verzekerd belang kan niet worden verklaard
  • De verzekeringsnemer heeft in een bepaalde periode meerdere kooppolissen tegen contante betaling bij deze dienstverlener, via een tussenpersoon of door bemiddeling afgesloten
  • De eerste premiebetaling of koopsombetaling heeft plaatsgevonden via een bankrekening vanuit het buitenland

Typologieën

Presentaties