Handelaar in zaken van grote waarde

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Onder de groep handelaar in zaken van grote waarde vallen alle dienstverleners die beroeps- of bedrijfsmatig handelen in of bemiddelen bij het aan- en verkopen van:

 1. onroerende zaken,
 2. voertuigen,
 3. schepen,
 4. luchtvaartuigen,
 5. kunstvoorwerpen,
 6. antiquiteiten,
 7. en de rechten waaraan bovenstaande zaken zijn onderworpen,
 8. edele metalen, edelstenen en juwelen;

Als handelaar in zaken van grote waarde bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. U hoeft niet met zekerheid vast te stellen dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. U dient slechts een veronderstelling/vermoeden te hebben dat de transactie mogelijk verband zou kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme.

Indien u oordeelt dat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dient u hiervan melding te maken onder de subjectieve indicator.

Red flags – Handelaar in zaken van grote waarde – Algemeen

 • De cliënt koopt dure goederen, zonder interesse te hebben in de kwaliteit, specifieke eigenschappen van die goederen
 • De cliënt toont geen interesse voor mogelijke gebreken aan die zaken of heeft weinig interesse in de mogelijke kosten om deze repareren
 • De cliënt is bereid de dure goederen te kopen zonder een poging te doen om af te dingen of zonder een korting te vragen
 • De uitgaven van de cliënt zijn zo overmatig en corresponderen niet met het patroon van uitgave van een iemand met hetzelfde beroep of inkomen als die van de cliënt
 • De cliënt koopt vaker dan gebruikelijk is voor het soort cliënt op naam van zichzelf en/of ten name van anderen

 Red flags – Juwelier

 • De cliënt koopt dure juwelen zonder geïnteresseerd te zijn in de aard van de juwelen en/of zonder bijzondere aandacht te hebben bij het uitzoeken van deze juwelen
 • De cliënt koopt dure juwelen wat niet correspondeert met de cliënt gelet op zijn beroep of inkomen
 • De cliënt tracht de pasgekochte juwelen terug te verkopen tegen een lagere prijs zonder daarvoor een geldige reden op te geven
 • De cliënt is bereid dure juwelen te kopen zonder een poging te doen om af te dingen of zonder een korting te vragen;
 • De cliënt is bereid juwelen te verkopen voor een prijs lager dan de marktwaarde

 Typologieën