Accountant

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Als accountant bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. U hoeft niet met zekerheid vast te stellen dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme.U dient slechts een veronderstelling/vermoeden te hebben dat de transactie mogelijk verband zou kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme.

Indien u oordeelt dat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dient u hiervan melding te maken onder de subjectieve indicator.

Red flags – Accountant

 • Een transactie waarbij de cliënt betrokken is leidt tot een resultaat dat duidelijk hoger of lager is dan redelijk is te verwachten of tot een ongewoon hoog resultaat ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in de sector waarin de cliënt opereert, vooral als een aanzienlijk deel van de omzet uit contante verkopen bestaat.
 • Er is een onverklaarbaar verschil tussen cashflow en de stroom van goederen.
 • Een cliënt bereikt ongewoon hoge omzetten en/of winsten en het is niet duidelijk op welke activiteiten dit betrekking heeft.
 • Een transactie waarin een cliënt betrokken is vindt plaats onder slechtere voorwaarden en bepalingen dan redelijkerwijs is te verwachten, zonder enige aanvaardbare uitleg over de vraag waarom een betere structuur niet werd gekozen.
 • Het werkelijke beeld van de jaarrekening komt niet overeen met de onderliggende documenten.
 • Ongeautoriseerde transacties of onjuist geregistreerde transacties.
 • Administratieve systemen die, opzettelijk of uit hoofde van hun ontwerp, niet een passende optie bieden voor het volgen van transacties of het bieden van voldoende bewijs. Betalingen voor geleverde diensten die te hoog lijken, uitgaande van de geleverde diensten.
 • Provisies en/of andere soortgelijke inkomsten die te hoog lijken; betalingen voor niet-gespecificeerde diensten of leningen aan consultants, gelieerde partijen, werknemers of ambtenaren.
 • Er is geen naleving van de publicatie verplichting of de wettelijke verplichting – indien van toepassing – om een accountantsverklaring voor de jaarrekening te verkrijgen.
 • A-typische voorschotten van verzekeringspremies.
 • Verzekeringspolissen met premies die de financiële middelen van de koper overschrijden.
 • Verzekeringspolissen met waarden die niet overeen komen met de behoeften van de koper.

Typologieën

RBA for accountants

196.29 KB | 1889 downloads

Presentaties