Voorlichting

Herkennen van ongebruikelijke transacties

Als dienstverlener bent u bekend met de gebruiken in uw branche. Of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw professionele oordeel. Uw oordeel sluit aan bij hetgeen wat ongebruikelijk wordt geacht binnen uw beroepsgroep. Naast uw oordeel zijn er situaties die naar hun aard ongebruikelijk zijn en daarom gemeld moeten worden.

Voorlichting

Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in onderstaande algemene voorbeelden (niet limitatief), dan is dat een aanleiding om verder te bekijken of de transactie mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met witwassen en/of het financieren van terrorisme. Wanneer u het vermoeden heeft dat mogelijk sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme dan dient u hiervan melding te maken.

Red flags - identificatie en verificatie

  • Cliënt maakt gebruik van (mogelijk) vervalste of valse ID-bewijzen
  • Het is problematisch om de identiteit van de cliënt of de UBO vast te stellen
  • Cliënt verschaft vermoedelijk onvolledige of onjuiste informatie
  • Cliënt heeft een onduidelijk of wisselend vestigingsadres / het correspondentieadres wijkt af van het reguliere adres
  • Cliënt ziet af van de transactie doordat u naar zijn identiteit vraagt
  • Een andere persoon dan de koper stelt zijn identiteit beschikbaar ten behoeve van de koop
  • Cliënt maakt gebruik van de inzet van een stroman

Red flags - relatie tussen cliënt en dienstverlener

  • De dienstverlening die de cliënt verlangt, past niet in het normale patroon van de dienstverlener
  • Cliënt toont uitzonderlijke kennis van anti-witwas- of terrorismefinancieringsregels of –beleid
  • Cliënt is zonder aanwijsbare reden nerveus of kan/wil geen concrete of logische antwoord geven, omtrent zichzelf, herkomst of bestemming van het geld en/of betrokkenen in de transactie
  • De gebruikelijke redenen die bestaan voor het inschakelen van de dienstverlener lijken te ontbreken
  • Cliënt is bereid een vergoeding te betalen voor de diensten van de dienstverlener die substantieel hoger is dan hetgeen gebruikelijk is
  • Cliënt blijkt in korte tijd een aantal keren achter elkaar van dienstverlener (notaris, advocaat, belastingadviseur of accountant) te zijn gewisseld, terwijl daarvoor geen acceptabele verklaring kan worden gegeven
  • Een relatie tussen de cliënt en een eerdere adviseur blijkt geweigerd of beëindigd te zijn, terwijl daarvoor geen acceptabele verklaring kan worden gegeven
  • Cliënt valt zelf onder de LWTF maar meldt bewust niet of weigert hierover informatie te verschaffen
  • Cliënt is betrokken bij transacties die niet passen in de normale beroeps- of bedrijfsuitoefening van de cliënt, terwijl daarvoor geen acceptabele verklaring kan worden gegeven
  • Cliënt is betrokken bij transacties die door hun omvang, aard, frequentie of uitvoering ongebruikelijk zijn
  • Cliënt, de tussenpersoon of derde is niet dan na zware aandrang bereid de gevraagde informatie, bijvoorbeeld over de herkomst van gelden, te verschaffen
  • De opdracht heeft (uitsluitend) betrekking op het in bewaring nemen van documenten of andere goederen of het in depot houden van grote bedragen
  • In een korte periode wordt een goed meerdere keren verhandeld
  • Cliënt is betrokken bij transacties met van tevoren kenbaar verlies
  • Ongebruikelijk vroegtijdige terugbetaling van activa, in het bijzonder met het verzoek te betalen aan derden die ogenschijnlijk geen relatie met de cliënt hebben
  • (Contante) aankoop van activa, snel gevolgd door leningen met deze activa als onderpand
  • Ongeoorloofde vermenging tussen zakelijk gebruik en privé gebruik
  • Cliënt verzoekt dienstverlener om mee te werken aan vermoedelijke frauduleuze transacties

Red flags - met betrekking tot het financiële verkeer

  • Cliënt heeft voorkeur voor activa die geen sporen achterlaten, zoals contant geld, toonderpapier, toonderpolissen
  • Aan- of verkopen tegen prijzen die beduidend afwijken van marktprijzen
  • Het betaalverkeer vertoont een ongebruikelijk patroon. De gelden waarover de cliënt beschikt zijn afkomstig uit onduidelijke bronnen of de door de cliënt aangegeven bronnen zijn onwaarschijnlijk of onvoldoende gedocumenteerd
  • Grote betalingen ineens vanuit het buitenland; ongebruikelijke (valuta)transacties, bijvoorbeeld tegen contanten, cheques aan toonder, toonderpapieren of voor money transfers
  • De dienstverlener ontvangt gelden van de cliënt met het verzoek deze gelden door te betalen aan een derde, terwijl er geen door de dienstverlener geverifieerde bewijsstukken zijn die de doorbetaling legitimeren
  • Betaling door middel van een (onbekende) derde of overmaking van geld indien de identiteit van de rekeninghouder, de gerechtigde tot de rekening en/of de toekomstige investeerder (ten behoeve van wie het geld wordt overgemaakt), niet dezelfde is
  • Lening waarvoor een zekerheid wordt verkregen van een buitenlandse (rechts)persoon, waarbij de relatie met de cliënt niet duidelijk is
  • Cliënt maakt gebruik van financiering buiten de reguliere financiële sector (b.v. contante geldleningen uit het buitenland)
  • Cliënt beschikt over buitenlandse bankrekeningen
  • Cliënt maakt gebruik van een onnodige complexe juridische bedrijfsstructuur (b.v. buitenlandse vennootschappen of trusts)
  • Cliënt beschikt over vermogen waarvan de herkomst onduidelijk is
  • Cliënt is afkomstig buiten de regio zonder dat hier een verklaring voor is
  • Cliënt verzoekt om de contante betaling in buitenlandse valuta te voldoen

Red flags - met betrekking tot juridische entiteiten en structuren

  • Cliënt maakt gebruik of wenst gebruik te maken van een of meer tussengeschakelde, buitenlandse of aangekochte rechtspersonen of vennootschappen zonder dat daarvoor legitieme fiscale, juridische of commerciële redenen aanwezig zijn of lijken te zijn.
  • Cliënt wenst in korte tijd verschillende rechtspersonen of vennootschappen op te richten ten behoeve van een andere persoon, zonder dat daarvoor legitieme fiscale, juridische of commerciële redenen aanwezig zijn of lijken te zijn.
  • Cliënt wenst een rechtspersoon of vennootschap op te richten of over te nemen met een (beoogde) twijfelachtige doelomschrijving of een doelomschrijving die geen relatie met diens normale beroeps of bedrijfsuitoefening of diens overige activiteiten lijkt te hebben, dan wel met een doelomschrijving ter uitvoering waarvan een vergunning noodzakelijk is, terwijl de cliënt niet het voornemen heeft een dergelijke vergunning te verkrijgen, terwijl daarvoor geen voor de dienstverlener acceptabele verklaring gegeven kan worden
  • Cliënt maakt gebruik van rechtspersonen of vennootschappen waarvan de zeggenschapstructuur niet transparant is of die qua karakter of inrichting geschikt zijn om de identiteit van de achterliggende belanghebbende (UBO) te verhullen (bijv. toonderaandelen, trusts, buitenlandse rechtspersonen), terwijl daarvoor geen voor de dienstverlener acceptabele verklaring kan worden gegeven
  • Het veelvuldig wisselen van juridische structuren en/of het veelvuldig wisselen van bestuurders van rechtspersonen of vennootschappen. Er is sprake van een complexe juridische structuur, die geen reëel doel lijkt te dienen
  • Het langdurig in oprichting blijven van rechtspersonen of vennootschappen

Red flags - met betrekking tot onroerende zaken en overige registergoederen

  • Transacties inzake een registergoed met een financiering door middel van een (hypothecaire) geldlening waarvan het bedrag in aanzienlijke mate (naar boven of naar beneden) afwijkt van de te betalen tegenprestatie, terwijl daarvoor geen voor de dienstverlener acceptabele verklaring kan worden gegeven.
  • De registergoederen worden of zijn in korte periode meer keren verhandeld met ongebruikelijke hoge winstmarges, terwijl daarvoor geen voor de dienstverlener acceptabele verklaring kan worden gegeven
  • Transacties inzake een registergoed aan, door of via ingezetenen of ondernemingen van de landen of staten die niet of niet adequaat voldoen aan de aanbevelingen van de FATF
  • Transacties zonder hypothecaire financiering, met name waarbij de herkomst van de gelden onduidelijk is of geen onderliggende leningsovereenkomst beschikbaar is of waarbij afwijkende leningsvoorwaarden worden gehanteerd (bijvoorbeeld afwijkende rente, zekerheidsstelling)
  • Transacties inzake een registergoed waarbij zonder aanwijsbare reden meerdere hypotheken op hetzelfde onderpand zijn of worden gevestigd

Meer specifieke red flags met betrekking tot uw branche/ beroepsgroep treft u aan in het linkermenu.