Toezicht

Toezicht

De Centrale Bank van Aruba (CBA) is onder meer aangewezen als toezichthouder op de naleving van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf) (AB 2011 no. 28). De CBA controleert of de dienstverleners voldoen aan de op hen rustende verplichtingen uit hoofde van de Lwtf, waaronder de verplichting tot het verrichten van een cliëntenonderzoek, de meldplicht en de bewaarplicht. Daarbij beoordeelt de CBA of een dienstverlener beschikt over adequate procedures en maatregelen om de naleving te waarborgen.

De CBA houdt, voor zover het financiële instellingen en trustkantoren betreft, ook toezicht op de naleving van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering (AB 2010 no. 27).

Toezichtbevoegdheden

Bij de uitoefening van haar toezichthoudende taak is de CBA  bevoegd om – samengevat – inlichtingen en informatie op te vragen en in te zien. De CBA kan onder meer schriftelijk om informatie verzoeken (off-site) of een onderzoek ter plaatse verrichten (on-site). Dienstverleners zijn verplicht de CBA bij de uitoefening van haar taak alle medewerking te verlenen.

Handhaving

In geval van niet-naleving kan de CBA informele maatregelen en/of formele maatregelen treffen. Bij informele maatregelen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een waarschuwingsbrief of een normoverdragend gesprek. Formele maatregelen zijn het geven van een aanwijzing of het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijk boete (maximaal Afl. 1.000.000).

Register

De CBA houdt een register van aangewezen niet-financiële dienstverleners en niet-gereguleerde financiële dienstverleners. Deze categorieën van dienstverleners dienen zich bij de CBA aan te melden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het toezicht van de CBA en de aanmeldingsplicht wordt verwezen naar de website van de CBA.