Meldplicht

Ben ik meldplichtig?

Op basis van artikel 1 van de LWTF onderscheidt het Meldpunt de volgende meldplichtige dienstverleners:

 • Accountant
 • Advocaten en juridische adviseur
 • Administratiekantoor
 • Bank
 • Belastingadviseur
 • Beleggingsinstelling
 • Casino’s en Internetcasino
 • Factoringbedrijf
 • Geldtransactiebedrijf
 • Handelaar in zaken van grote waarde
 • Incassobureau
 • Levensverzekeraar of bemiddelaar
 • Makelaar
 • Notaris
 • Pandhuis | compra y venta
 • Trustkantoor

Bovenstaande lijst is niet limitatief. U bent (tevens) meldplichtig indien u één of meer van de onderstaande diensten verricht.

Financiële dienstverleners

 • het aannemen van deposito’s en andere opvorderbare gelden van het publiek;
 • het verstrekken van leningen;
 • financial leasing, met uitzondering van consumentgerelateerde leasing;
 • het overmaken of doen overmaken van gelden of geldswaarden;
 • het uitgeven en beheren van betaalmiddelen anders dan geld, waaronder in ieder geval wordt verstaan credit cards, debit cards, cheques, traveller’s cheques, bank- en postwissels en elektronisch geld;
 • het verstrekken van financiële garanties en toezeggingen;
 • het handelen in geldmarktinstrumenten, buitenlandse valuta, aandelen, valuta-, rente- en indexinstrumenten, overdraagbare effecten en termijnmarktinstrumenten;
 • het deelnemen in de uitgifte van effecten en het verlenen in dat verband van financiële diensten;
 • het beheren van individuele en collectieve beleggingsportefeuilles;
 • het in bewaring nemen en administreren van contante of liquide effecten;
 • het anderszins investeren, administreren of beheren van fondsen of gelden ten behoeve van derden;
 • het sluiten, afkopen en uitkeren, alsmede het verlenen van bemiddeling bij het sluiten, afkopen en uitkeren van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82), en van andere beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten;
 • het wisselen van geld en buitenlandse valuta;

Niet financiële dienstverleners

 • een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap of maatschap die als advocaat, notaris, kandidaat-notaris, belastingadviseur of in de uitoefening van een vergelijkbaar juridisch beroep of bedrijf optreedt;
 • een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap of maatschap die als externe registeraccountant, externe accountant-administratieconsulent of een daarmee vergelijkbare beroepsbe-oefenaar optreedt;
 • een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig handelt in of bemiddelt bij het aan- en verkopen van onroerende zaken, voertuigen, schepen, luchtvaartuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, en de rechten waaraan deze zaken zijn onderworpen;
 • een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig handelt in edele metalen, edelstenen en juwelen;
 • een casino als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44), alsmede een internetcasino;
 • een trustkantoor als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13);